Lista referenci

 • Geotehnička istraživanja za potrebe Glavnog projekta sanacije puta Ravna Rijeka-Jasikovac, Investitor: Uprava javnih radova, 2020.
 • Izrada eksploatacionih bunara za vodosnabdijevanje aerodroma u Podgorici, Investitor: Aerodromi Crne Gore AD, 2019.
 • Sanacija klizišta ,,Markovići” na magistralnom putu Cetinje-Budva III faza, investitor: Uprava za saobraćaj, 2019/21.
 • Projektovanje i izgradnja sistema vodosnabdijevanja hotelskog kompleksa na Adi Bojani, Investitor: HTP Ulcinjska Rivijera AD, 2019/21.
 • Glavni projekat ”Stabilizacija kosina na dijelu lokalnog puta Štitarička grla”, Investitor: Opština Mojkovac, 2019.
 • Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdijevanja hotelskog kompleksa na Adi Bojani, Investitor: H.T.P. Ulcinjska Rivijera , 2018.
 • Inženjersko geološka istraživanja i izrada Elaborata za klizište na putu Jasikovac Cmiljača, I faza , Investitor: Direkcija javnih radova , 2018.
 • Hidrogeološka istraživanja i formiranje izvorišta za vodosnabdijevanju 200ha poljoprivrednog zemljišta na području Šasa, Opština Ulcinj, Investitor: Voli trade, 2018.
 • Izrada primarnih i sekundarnih hidrotehničkih instalacija za vodosnabdijevanje poljoprivrednog dobra preduzeća Voli na području Šasa, Opština Ulcinj, 2018/19
 • Projektovanje i izrada infrastrukture za kaptiranje i transport vode za klimatizaciju objekata Hotel Hilton, Capital Centar, Europoint, Distributivni centar Voli, 2016/20. stavi i geologija i građevina
 • Geotehnička istraživanja terena i izrada Elaborata za potrebe projekta izgradnje gondole na lokalitetu Đalovića Pećine, Investitor: Novi Volvox, 2018.
 • Rekonstrukciji ulice Slobodana Škerovića na Draču, Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, 2021.
 • Održavanje hidrotehničkih instalacija objekata CEDIS-a, Investitor Crnogorski elektrodistributivni sistem, 2020/21.
 • Održavanje hidrotehničkih instalacija objekata CEDIS-a, Investitor Crnogorski elektrodistributivni sistem, 2020/21.
 • Izgradnja vodovoda Medanovići 2, Investitor: Direkcija za izgradnju i investicije, Opština Bijelo Polje, 2020/21.
 • Izgradnja priključka Opštine Herceg Novi na sistem regionalnog vodosnabdijevanja, Investitor Regionalni vodovod, 2020/21.
 • Izgradnja vodovodne infrastrukture u ruralnim područjima u opštinama Nikšić, Šavnik, Žabljak, Bijelo Polje, Berane i Petnjica, Investitor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 2020.
 • Izvođenje radova na izradi vještačkih akumulacija na području Opštine Nikšić, Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, 2020
 • Izgradnja vodovodnog kraka u okviru LSL Poljane, Investitor Opština Budva, 2020.
 • Izgradnja vodovoda i rezervoara Goja-Metanjac, Investitor: Direkcija za izgradnju i investicije, Opština Bijelo Polje, 2019.
 • Izgradnja i unapređenje sistema vodosnabdijevanja Zatona, Opština Bijelo Polje, Investitor Uprava javnih radova, 2019/20.
 • Izgradnja infrastrukture za ViK i kablovsku podzemnu instalaciju sa izradom sistema osvetljenja na odmorištu Gornje Mrke na dionici 1 autoputa Bar-Boljare, Investitor CRBC, 2019/21 .
 • Izgradnja rezervoara za naselje Kakaricka gora, Investitor: Vodovod i kanalizacija doo Podgorica, 2019.
 • Sanacija klizišta ,,Markovići” na magistralnom putu Cetinje-Budva III faza, investitor: Uprava za saobraćaj, 2019/21.
 • Izgradnja infrastrukture za kablovsku podzemnu kanalizaciju naponskog nivoa 20kV na autoputu Bar-Boljare, Investitor CRBC, 2019/21
 • Projektovanje i izgradnja sistema vodosnabdijevanja hotelskog kompleksa na Adi Bojani, Investitor: HTP Ulcinjska Rivijera AD, 2019/21.
 • Glavni projekat taložnice i sanacija taložnice na vodoizvorištu Podgor, i izgradnja objekata po Glavnom projektu Investitor: Vodovod i kanalizacija Cetinje, 2019.
 • Izrada infrastrukturnih priključaka rezorta Porto Novi, Investitor: Azmont Investments, 2018/19.
 • Građevinsko – zanatski radovi i uređenje terena na izgradnji poslovnog objekta u Baru, Investitor: Kips doo 2018
 • Izgradnji rezervoara za Gornje Vraniće, Investitor: Vodovod i kanalizacija doo Podgorica, 2018
 • Priključenje aerodroma ,,Tivat” na kanalizacioni sistem Opštine Tivat, Investitor: Aerodromi Crne Gore AD, 2018
 • Izgradnja i rekonstrukciji kanalizacione mreže u naselju Rozino, Investitor: Opština Budva, 2018
 • Izgradnja II faze vodosnabdijevanja MZ Hoti (Drume i Traboin), Gradska opština Tuzi, Investitor: Direkcija javnih radova, 2018
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela vodovodnog sistema Gusinja, Investitor: Direkcija javnih radova, 2018
 • Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u Andrijevici, Investitor: Direkcija javnih radova, 2018
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u Opštini Andrijevica, Investitor: Direkcija javnih radova, 2018
 • Hidrogeološka istraživanja i formiranje izvorišta za vodosnabdijevanju 200 ha poljoprivrednog zemljišta na području Šasa, Opština Ulcinj, Investitor: Voli trade, 2018.
 • Izrada primarnih i sekundarnih hidrotehničkih instalacija za vodosnabdijevanje poljoprivrednog dobra preduzeća Voli na području Šasa, Opština Ulcinja, 2018/19
 • Izrada sistema za prikupljanju i odvod atmosferskih voda voda sa dionica 2 i 3 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, 2018/20.
 • Održavanju hidrotehničkih instalacija za potrebe vlade Crne Gore – Uprava za imovinu Investitor: Uprava za imovinu, 2018/20.
 • Izgradnja i rekonstrukciji vodovodne mreže za MZ Ramovići, MZ Klanac, MZ Sređani i MZ Donja Lovnica sa izvorišta Ćosovsko vrelo, Opština Rožaje Investitor: Direkcija javnih radova. 2018/19;
 • Održavanje i unapređenje sistema regionalnog vodovoda, Investitor Regionalni Vodovod, 2018/20
 • Izgradnja vodovoda na ruralnom području, Investitor: Opština Budva, 2018
 • Izvođenje radova na izgradnji ograde oko DZ Plav, Investitor: DZ Plav, 2017
 • Izvođenje radova na izgradnji vještačke akumulacije od EPDM membrane za ski centar Vučje Investitor: Direkcija javnih radova, 2017
 • Izvođenje radova na izgradnji sistema navodnjavanja u opštini Tivat, Investitor: Opština Tivat, 2017
 • Izrada elaborata o hidrološkom stanju Mrčevog polja i hidrauličnom stanju kanala Mrčevog polja, Investitor: TERNA CRNA GORA, 2017
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog sistema u Bjelišu i Marovići, Investitor: Opština Bar, 2017
 • Izvođenje rekonstrukcije fasade na objektu JPU “Radost”, Investitor:JPU “Radost”, 2017
 • Izvođenje atmosferske drenaže, Investitor: Vrtić Đina Vrbica, 2017
 • Rekonstrukcija cjevovoda Krkori – Andrijevica, HDPE DN 280 – 315, PN 6 – PN 16, 7000m, Investitor: Direkcija javnih radova, 2017
 • Izrada projekta i izgradnja sistema za poboljšanje vodosnabdijevanja za Opštinu Žabljak, Investitor: Opština Žabljak, 2017
 • Izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje MZ Donja Lovnica i MZ Klanac sa izvorišta Ćosovsko vrelo, Investitor: Direkcija javnih radova 2017
 • Izvođenje atmosferske kanalizacije u ul. Branka Ćopića, Investitor: Agencija za izgradnja i razvoj Podgorice, 2017
 • Adaptacija zgrade mjesne zajednice u Gornjoj Gorici, Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice. 2017
 • Izvođenje radova na izgradnji vještačkih akumulacija od HDPE membrane Investitor: Opština Nikšić 2017
 • Izvođenje radova na vodosnabdijevanju ski centra 1600 na Kolašinu, Investitor: Direkcija javnih radova, 2017
 • Projektovanje i izrada infrastrukture za kaptiranje i transport vode za klimatizaciju objekata Hotel Hilton, Capital Centar, Europoint, Distributivni centar Voli, 2016/20.
 • Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja za naselja Trnovo i Lukovo, Investitor: Opština Nikšić, 2016
 • Rekonstrukcija cjevovoda Krkori – Andrijevica, HDPE DN 315 PN 16, 4555m, Investitor: Opština Andrijevica, 2016/17
 • Izgradnja hlorne stanice za potrebe Opštine Andrijevica, Investitor: Direkcija javnih radova, 2016
 • Projektovanje i izvođenje sistema za kaptaciji i spaljivanju biogasa na deponiji u Baru Investitor: Deponija Možura, 2016
 • Projektovanje i izrada izvorišta za vodosnabdijevanje dionica 1, 2 i 4 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, 2016.
 • Projektovanje i izrada hidromašinskih instalacije za vodosnabdijevanje dionica 1, 2, 3 i 4 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, 2016.
 • Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja za potrebe fabrike betona Investitor: CRBC, 2016
 • Izrada cjevovoda za naselje Ruljina u Tivtu, DN 250, 660m. Investitor Opština Tivat, 2015
 • Rekonstrukcija cjevovoda Krkori – Andrijevica, Čelični cjevovod DN 800, 3362m, Investitor: Direkcija javnih radova. 2015/16
 • Izgradnja OŠ u Dobrakovu, Opština Bijelo Polje 2015/16
 • Projektovanje i izrada hidromašinskih instalacije za vodosnabdijevanje dionica 1, 2, 3 i 4 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, 2016.
 • Projektovanje i izrada infrastrukture za kaptiranje i transport vode za klimatizaciju objekata Hotel Hilton, Capital Centar, Europoint, Distributivni centar Voli, 2016/20. stavi i geologija i građevina
 • Izrada Katastra vodnog zemljišta na teritoriji cijele Crne Gore, Investitor: Uprava za vode, 2020.
 • Izrada katastra izvorišta za javno vodosnabdijevanje – II faza, Investitor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 2019.
 • Projektovanje i izrada sistema za navodnjavanje Glavnog gradskog parka u Tivtu Investitor: Opština Tivat, 2018.
 • Ugradnja bentonitne barijere, HDPE geomembrane i geotekstila na deponiji Vasove vode u Beranama, Investitor: IGP Fidija, 2018
 • Ugradnje hlorne opreme za vodovodni sistem Mosori – Donji Rsojevići, Investitor: Vodovod Danilovgrad, 2017
 • Ugradnje hlorne opreme za vodovodni sistem za Donji Zagarač, Investitor: Vodovod Danilovgrad, 2017
 • Projektovanje i izrada izvorišta za vodosnabdijevanje dionica 1, 2 i 4 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, maj 2016.
 • Projektovanje i izrada hidromašinskih instalacije za vodosnabdijevanje dionica 1, 2, 3 i 4 autoputa Bar-Boljare, sekcija Smokovac-Matesevo, Investitor CRBC, 2016.
 • Projektovanje i izvođenje sistema za kaptaciji i spaljivanju biogasa na deponiji u Baru Investitor: Deponija Možura, 2016
 • Istraživanja u cilju definsanja obima i načina remedijacije zemljišta u sklopu rizorat Porto Novi, Azmont Investment, 2014/16

Foto Galerija